تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5125876/ایران-می-تواند-راه-آهن-خواف-هرات-را-به-مزارشریف-متصل-کند