تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5125845/اجرای-راه-آهن-بوشهر-شیراز-تسریع-می-شود-اختصاص-۱۰۰-میلیاردتومان