تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5125756/وام-نوسازی-بافت-فرسوده-از-۱۰۰-به-۱۵۰-میلیون-تومان-افزایش-می-یابد