تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5125594/دولت-از-صادرات-خدمات-فنی-و-مهندسی-حمایت-نمی-کند