تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5125306/وام-مسکن-ایثارگران-به-۱۶۰-میلیون-تومان-افزایش-یافت