تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4992285/سازمان-هواپیمایی-جعلی-بودن-مدرک-تحصیلی-عابدزاده-را-تکذیب-کرد