تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4991902/ماجرای-درگیری-رانندگان-ایرانی-و-افغانستانی-در-مرز-میلک-چه-بود