تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4991481/امضای-تفاهم-نامه-ترانزیتی-بندر-چابهار-با-بخش-خصوصی-افغانستان