تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4991199/ساماندهی-مسکن-در-دستور-کار-مجلس-است-وجود-۲-۷-میلیون-خانه-خالی