تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4990694/حباب-اوراق-تسهیلات-مسکن-ترکید-تسه-به-۶۳-هزار-تومان-رسید