تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4990129/حتی-یک-نفر-از-پرسنل-وزارت-راه-تا-پایان-امسال-نباید-بی-خانه-باشد