تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4989993/شورای-عالی-شهرسازی-منافع-ملی-محلی-را-در-جماران-در-نظر-می-گیرد