تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4989969/پروازها-بین-ترکیه-و-عراق-به-علت-پاندمی-کرونا-تعلیق-شد