تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4989622/تشکیل-جلسه-شورای-عالی-شهرسازی-با-دستور-کار-ساختمان-ریاست-جمهوری