تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4989245/کپرزدایی-خیالی-در-روستاهای-محروم-چشمان-بسته-بر-روی-فقر-شرق-کرمان