تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4988103/مسافران-بدون-جواب-آزمایش-کرونا-از-فرودگاه-دیپورت-می-شوند