تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4987793/فرودگاه-پیام-مرکز-تعمیر-و-پشتیبانی-بالگردهای-اورژانس-هوایی