تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4987555/سازمان-هواپیمایی-از-صدور-مجوز-آژانس-فروش-بلیت-کنار-گذاشته-شد