تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4968450/روزانه-در-مسیر-خط-آهن-چابهار-زاهدان-یک-کیلومتر-ریل-گذاری-می