تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4966539/آغاز-ریل-گذاری-خط-آهن-چابهار-زاهدان-آخرین-وضعیت-پیشرفت-پروژه