تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4965736/استفاده-از-ماسک-در-داخل-هواپیماها-اجباری-شد