تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4965514/شرکت-بورس-املاک-تشکیل-شد-سرمایه-اولیه-۵-هزار-میلیارد-تومان