تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4965390/اخذ-مالیات-از-عایدی-هواپیما-خطرخروج-سرمایه-از-صنعت-نحیف-هوانوردی