تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4965177/بازگشت-صندوقهای-زمین-و-مسکن-۱۱۴هزار-میلیارد-تومان-بودجه-مسکن