تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4964970/بوئینگ-پس-از-۵۰-سال-تولید-۷۴۷-را-متوقف-می-کند