تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4964818/کاهش-مسافر-را-با-افزایش-حمل-بار-جبران-کردیم