تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4964668/اولین-محموله-صرفا-ترانزیتی-از-بندر-شهیدبهشتی-به-هند-ارسال-شد