تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4752552/نفتکش-سابیتی-وارد-آب-های-سرزمینی-ایران-شد