تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4752185/دزدی-دریایی-کم-شد-گروگان-گیری-فقط-۴۹-خدمه-کشتی