تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4751695/امدادرسانی-گسترده-به-یک-لنج-حادثه-دیده-در-بندرگاه-هرمز