تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4751246/خط-آهن-شلمچه-بصره-درمرحله-تحویل-زمین-بزرگراه-مهران-نجف-رامی-سازیم