تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4750684/طرح-اتصال-ریلی-به-عراق-در-شلمچه-و-خسروی-اجرا-می-شود