تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4750678/تاکنون-۲۴۰-هزار-زائر-اربعین-از-طریق-راه-آهن-به-مرزها-رفته-اند