تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4750458/حمل-ونقل-حذف-تعرفه-ها-و-پرواز-مستقیم-محور-مذاکرات-عشق-آباد