تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4750450/انطباق-۹۰-درصدی-برنامه-ریزی-های-مرزی-با-عملکرد-زائران-اربعین