تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4750141/ورود-حدود-۶۰۰-هزار-زائر-از-مرزهای-غربی-به-کشور