تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4750083/بیش-از-٢-۴-میلیون-زائر-از-گذرگاه-های-مرزی-خوزستان-عبور-کردند