تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4749501/مردم-از-سفرهای-غیر-ضرور-پرهیز-کنند