تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4749303/۱-۴-میلیون-زائر-اربعین-در-خاک-عراق-هستند