تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4697168/بازگشت-۱۰-هزار-زائر-سرزمین-وحی-به-کشور