تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4696399/آغاز-ثبت-نام-واگذاری-۴۰۰هزار-مسکن-از-اول-شهریور-با-وام-۷۵-میلیونی