تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4696188/تدارک-گسترده-جاده-ای-و-ریلی-برای-تسهیل-تردد-زائران-اربعین