تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4695580/اعزام-۱۳-ناوگروه-به-آب-های-منطقه-در-یک-سال-اخیر