تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4695363/تروریست-های-اقتصادی-نمی-توانند-بخش-دریایی-را-دچار-مخاطره-کنند