تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4694794/اعتبار-ساخت۴۰۰هزار-واحد-مسکونی-را-به-تنهایی-نمی-توانیم-تامین