تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4694574/پراید-پلاک-نمی-شود-شناسایی-۳-هزار-نقطه-حادثه-خیز-در-جاده-ها