تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4693555/تأیید-رفع-توقیف-گریس-۱-از-سوی-سازمان-بنادر-مقصد-بعد-مدیترانه