تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://www.tasnimnews.com/fa/news/819236/سیستم-شوتینگ-برج-12-طبقه-را-به-آتش-کشید