تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/02/05/448850/crane-collapses-lower-Manhattan-US/