تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/01/11/445332/Iraq-Daesh-Mosul-Anbar-Ramadi-bulldozer